Slide

Vastuullisuus Temotek Groupilla

Tässä Temotek Groupin vastuullisuusraportissa kuvataan konsernin ja sen tytäryhtiöiden toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Yksi yritysarvojemme periaatteista ja keskeinen osa strategiaamme on halumme kehittyä jatkuvasti taloudellisesti kestävällä ja vakaalla tavalla luoden samalla arvoa asiakkaillemme. Hyvä taloudellinen pohja tuo käyttöön resurssit, joilla toimintaa voidaan parantaa monitahoisesti. Samoin kestävä talous vahvistaa luottamusta tulevaan ja mahdollistaa pitkäaikaisen sitoutumisen niin työsuhteissa kuin kaikissa kumppanuuksissakin.

Tiedostamme aktiivisen roolimme osana yhteiskuntaa ja yhteisöä ja huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset. Haluamme varmistaa, että konsernin arvot toteutuvat niin yritysten hallinnossa ja johdossa kuin arjen tekemisessäkin toimistoilla ja työmailla. Tätä työtä ohjaa ja arvioi konsernin hallitus vuosittain. Näemme, että toimintamme arvojen tulee välittyä kaikessa, mitä teemme, ja siksi edellytämme toimintaperiaatteidemme noudattamista myös alihankkijoiltamme. Meillä jokainen yksilö on toteuttamassa vastuullisuutta omilla teoillaan ja vastuullisilla valinnoillaan.

 

Yritysvastuu

Olemme perheyhtiönä osa suomalaista yhteiskuntaa ja toimimme sen vastuullisena osana työllistäen suoraan yli 200 henkilöä – välillisesti toki vieläkin suuremman määrän. Noudatamme liiketoimintaamme koskevaa sääntelyä ja ohjeistoa kilpailu-, työ-, työturvallisuus sekä ympäristölainsäädännön osalta. Toteutamme reilua ja vapaata kilpailua ja olemme mukana rakentamassa osaltamme maata vakavaraisena veronmaksajana. Hyödynnämme raaka-aineita pyrkien korkeaan kotimaisuusasteeseen ja paikallisuuteen.

Osana aktiivista ja näkyvää paikallisyhteisössä toimimista olemme valinneet tuettavia hyväntekeväisyyskohteita, jotka kytkeytyvät arvoihimme. Lisäksi tuemme lasten ja nuorten liikunnan mahdollistumista tuilla seuroille, joukkueille ja yksittäisille urheilijoille.

Pandemia-aikaan noudatamme valtioneuvoston ja paikallisviranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia, jotta toiminta ja työt voivat jatkua turvallisesti.

 

Vastuullinen työnantaja

Molemminpuolinen arvostus ja luottamus perustuu rehellisyyteen sekä keskinäiseen kunnioitukseen. Kun jokainen kokee itsensä tervetulleeksi töihin, voimme saavuttaa yhdessä enemmän! Olemme reilu ja turvallinen työnantaja, joka huomioi työhyvinvoinnin ja kohtelee työntekijöitä hyvin ja tasapuolisesti. Panostamme sisäiseen viestintään ja sen kehittämiseen ja nostamme onnistumiset esille. Työllistämme paikallisesti ja omien työntekijöidemme osuus koko työvoimasta on korkea. Mahdollistamme alaan tutustumisen mm. kesätöiden ja opintoihin liittyvien harjoitteluiden kautta ja palkkaamme sekä uransa alkuvaiheessa olevia työntekijöitä että rautaisia osaajia. Meillä työntekijä voi kehittää itseään ja osaamistaan sekä kasvaa rooliinsa. Henkilöstön osaamisesta pidetään huolta perehdytysten, työturvallisuuskoulutusten sekä ajan tasalla olevien todistusten kuten tulityökorttien kautta. Lisäksi kannustamme työntekijöitämme osallistumaan vuosittain erilaisiin koulutuksiin sekä suorittamaan pätevyyttä lisääviä osa-, täydennys- ja tutkintokoulutuksia.

Riskienhallinta ja niiden arviointi on keskeinen osa rakentamista. Meillä jokaisen oikeus tehdä työtä turvallisesti toteutuu ja tavoitteenamme on 0 tapaturmaa. Työhön liittyvät riskit on kartoitettu yhtiön toimesta ja niiden ehkäisyyn kiinnitetään toiminnassa huomiota yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa. Jotta voimme vähentää tapaturmia, otamme opiksi jo tapahtuneesta – tapaturmat kirjataan ja käsitellään järjestelmällisesti, jotta vahingoilta vältytään tulevaisuudessa.

Temotek Groupin työterveyshuolto on järjestetty lakisääteistä kattavammin. Työterveyshuoltosopimus sisältää ennaltaehkäisevän ja lakisääteisen työterveyspalvelun lisäksi perustasoisen sairaanhoitopalvelun ja työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toteutamme säännöllisesti työhyvinvoinnin mittauksia, joissa mitataan myös työn motivaatiotekijöitä. Temotek Groupissa yhdenvertaisuudella- ja tasa-arvolla on tärkeä rooli ja yrityksessä on epäasialliseen kohteluun ja käytökseen nollatoleranssi. Epäkohtiin puututaan heti ja kehitämme tapoja raportoida tapauksista luottamuksellisesti.

 

Ympäristövastuu

Yksi tärkeimmistä jatkuvan kehittämisen kohteistamme on toimintamme ympäristöön kohdistuvan rasituksen keventäminen. Rakentaminen vaikuttaa globaalissa mittakaavassa merkittävästi sekä luontoon että ilmastoon. Meillä Suomessa rakennusten suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat niiden käytön aikana, mutta ratkaisut tehdään suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Siksi haluammekin tehdä resurssiviisaita ja energiatehokkaita rakennuksia, joiden laadukkaat ja kestävät materiaalit sekä toteutus mahdollistavat pitkän elinkaaren. Huomionarvoista on myös rakennusten huollettavuus ja korjattavuus, joka huomioidaan jo suunnittelupöydällä.

Rakennamme terveellisiä ja turvallisia koteja ja tiloja, joissa on hyvä elää ja olla. Tämä tarkoittaa osaltaan myös toimivia pihoja ja miellyttäviä yhteisiä elinympäristöjä, joiden toteuttamisessa on huomioitu tulevaisuusskenaarioita. Yhteistä rakentamillemme kodeille ovat myös arkea helpottavat ratkaisut ja moniin elämäntilanteisiin taipuvat pohjat, jotka mahdollistavat myös apuvälineiden käytön.

Kehitämme arjessa tapoja ympäristö- ja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ja olemme innokkaita oppimaan uutta. Järjestelmien sähköistäminen ja paperinpyörittelyn vähentäminen on pieni osa tuota työtä, lisäksi pienennämme luonnonvarojen kulutustamme energiapiheillä talotekniikkaratkaisuilla sekä materiaalivalinnoilla. Rakentamisessa hyödynnämme moderneja ja innovatiivisia talotekniikan ratkaisuja kuten lämmön talteenottoa sekä mm. uusiutuvaa energiantuotantoa (aurinkovoima, maalämpö). Yksi osa-alue on myös vesi ja sen käyttäminen, johon kiinnitetään huomiota rakennusvaiheen ratkaisuissa. Uudet vesikalusteratkaisut säästävät käyttövuosien aikana merkittävästi vettä ja sen lämmittämiseen vaadittua energiaa ilman, että tuotteiden käyttötarkoitus kärsii.

Olemme osaltamme kehittämässä kiertotalouden ratkaisuja, jotta rakennus- ja purkumateriaalit voisivat jatkaa elämäänsä uudelleen käytettynä tai kierrätettynä. Suosimme jätteenkäsittelytapoja, joissa materiaalit erotellaan mahdollisimman tarkasti, jotta niiden jatkohyödyntäminen mahdollistuu. Valmistuvissa asuinkohteissa toteutamme myös kiertotalouden periaatteita helpon ja toimivan jätteenkäsittelyn rakentamisen osalta.

 

Hyvä hallintotapa

Temotek Group noudattaa hyvää hallintotapaa kaikessa konsernin ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa. Hallinnon kaikessa toiminnassa korostuvat eettisyys, läpinäkyvyys ja tekemisen pitkäjänteisyys. Toiminnanohjausta kehitetään vastaamaan toimintaympäristön haasteita ja tuota työtä johtavat kunkin yhtiöiden hallitukset. Roolit ja vastuut on selkeästi määritelty ja riskeihin on varauduttu niin, että toiminta voi jatkua myös mahdollisen kriisin läpi. Yhtiössä toimii ammattijohto ja lisäksi näkemystä ja kokemusta perheyhtiön hallitukseen on saatu siihen kutsutuilta asiantuntijoilta. Konsernin hallituksen toiminta perustuu suunnitelmalliseen hallitustyöskentelyn vuosikellon seuraamiseen – tarvittaessa hallitus reagoi lisäksi nopeasti nousseisiin kysymyksiin. Liiketoimintaa ohjaa hallituksen hyväksymä strategia ja tavoitteet. Vuosille 2021–2023 määritellyn omistajastrategian voi kiteyttää tavoitteeseen erinomaisesta perheyrityksestä, jossa kannattavuus ja omavaraisuus ovat keskimääräistä parempia.